סיוע משפטיסיוע משפטי

 

סיוע משפטי — נוצר ביחסים בינלאומיים מערכת נורמטיבית וארגונית-אמצעים חוקיים, המשמשים לשיתוף פעולה עם מדינות באזור של סיוע הדדי האזרחי, משפחה, פלילי במקרים המחייבים לקיחת פרוצדורלי פעולות על שטח של יותר ממדינה אחת. בליבה של מערכת זו מבוססת על דו-צדדיים ורב הסכמים המסדירים את ההגנה על נושאים של החוק, לקבוע את סמכותה של בתי המשפט להתמודד עם מחלוקות של קטגוריות שונות, ישים מערכות משפטיות, כבוד פרוצדורלי זכויותיהם של זרים, אנשים חסרי אזרחות וכפולה; הסכמים כאלה מוסדרים על ידי זיהוי של תוקף של מסמכים שונים (תעודות, דיפלומות, וכו’.), אכיפה של צווים, פסקי הלכה על סכסוכים, משלוח של מסמכים הקשורים הסגרה של פושעים (הסגרה), וכו’. היא צד לכמה ואמר הסכמים בילטראליים.